Sri Guru Granth Sahib Ji
mÚ 5
AMg: 192
gauVI
 

gauVI mhlw 5 ]
Gauree, Fifth Mehl:
gaUVI pwqSwhI pMjvIN[
gur kw sbdu rwKu mn mwih ]
Keep the Word of the Guru's Shabad in your mind.
qUM gurW dw Sbd Awpxy ic`q AMdr rK[
nwmu ismir icMqw sB jwih ]1]
Meditating in remembrance on the Naam, the Name of the Lord, all anxiety is removed. ||1||
nwm dw AwrwDn krn duAwrw swrw i&kr imt jWdw hY[
ibnu BgvMq nwhI An koie ]
Without the Lord God, there is no one else at all.
mubwrk mwlk dy bZYr hor koeI dUsrw nhIN[
mwrY rwKY eyko soie ]1] rhwau ]
He alone preserves and destroys. ||1||Pause||
kyvl auhI riKAw krdw qy qbwh krdw hY[ Tihrwau[
gur ky crx irdY auir Dwir ]
Enshrine the Guru's Feet in your heart.
gurW dy crn qUM Awpxy idl dy idl iv`c itkw[
Agin swgru jip auqrih pwir ]2]
Meditate on Him and cross over the ocean of fire. ||2||
A`g dw smuMdr qUM swihb dy ismrn duAwrw pwr kr lvygw[
gur mUriq isau lwie iDAwnu ]
Focus your meditation on the Guru's Sublime Form.
gurW dy srUp nwl qUM AwpxI ibRqI joV[
eIhw aUhw pwvih mwnu ]3]
Here and hereafter, you shall be honored. ||3||
AYQy Aqy auQy qUM ie`zq hwsl krygw[
sgl iqAwig gur srxI AwieAw ]
Renouncing everything, I have come to the Guru's Sanctuary.
smUh nUM C`f ky nwnk ny gurW dI Srxwgq sMBwlI hY[
imty AMdysy nwnk suKu pwieAw ]4]61]130]
My anxieties are over - O Nanak, I have found peace. ||4||61||130||
aus dy i&kr muk gey hn Aqy aus nUM Awrwm pRwpq ho igAw hY[